Doelstellingenvan dit Wetenschappelijk Onderzoek

SOP artikel


Voor dit methodologische artikel ligt de nadruk op de eerste vier specifieke doelstellingen van de studie. Om duidelijkheid te krijgen over de kwantitatieve methoden die in deze studie worden gebruikt, worden metingen van proces- en uitkomstindicatoren voor de implementatie van de CPPPC op huisartsen-, patiënt- en informele zorgverlenersniveau uitgelegd. Om andere palliatieve zorgonderzoekers aan te moedigen om grote datasets te gebruiken die gekoppeld zijn aan enquêtegegevens, worden de privacy-respecterende procedures voor gegevensverwerking uitgelegd.

De kwalitatieve methoden (focusgroepen, interviews, documentanalyses) die worden gebruikt om het vijfde specifieke doel van het onderzoek te bereiken, zullen in een toekomstig artikel worden uitgelegd.

Methoden / Design


Het getrapte wigclusterontwerp (quasi-experimenteel)
Voor deze studie is gekozen voor een clusterontwerp met een “stepped wedge” -benadering. Dit type proefontwerp omvat opeenvolgende uitrol van een interventie naar clusters gedurende een aantal tijdsperioden. De volgorde waarin clusters de interventie starten, wordt willekeurig bepaald. Uiteindelijk zijn alle clusters met de interventie begonnen. Dit proefontwerp is met name interessant 1) wanneer een bepaalde interventie niet in alle clusters tegelijkertijd kan worden gestart, bijvoorbeeld vanwege logistieke of financiële redenen en 2) wanneer onderzoekers willen voorkomen dat ethische bezwaren voortvloeien uit het onthouden van een interventie die naar verwachting voordelig is.

Kanker Onderzoek Wetenschappelijke Kluster

Er zullen vijf clusters bij betrokken zij.

De implementatie van de CPPPC zal in alle clusters worden gestart, op een stapsgewijze manier. Idealiter moeten de verschillende clusters vanaf het begin van het project worden gerandomiseerd om vertekening te verminderen. In dit specifieke onderzoek was het echter onmogelijk om de volgorde van de regio’s vanaf het begin te randomiseren. Niet alle 5 clusters waren goed gedefinieerd aan het begin van het project. Telkens wanneer we het palliatieve zorgnetwerk van een regio konden vinden om deel te nemen, boden we die regio de keuze om in de volgende fase te beginnen, ongeacht eventuele voorkeuren als onderzoeksteam. Daarom moet deze studie een quasi-experimenteel onderzoek worden genoemd, gebaseerd op een getrapt wig-clusterontwerp.