Wetenschapelijke Onderzoeks Clusters

Methoden / ontwerp


Een quasi-experimenteel getrapt wigclusterontwerp is opgezet met de 5 gebieden als 5 niet-gerandomiseerde clusters. Het primaire resultaat is een lager sterftecijfer in ziekenhuizen per patiëntenpopulatie. Secundaire uitkomsten zijn verhoogd overlijden thuis en zorgconsumptiepatronen die duiden op palliatieve zorg van hoge kwaliteit.

Per onderzoekscluster zullen huisartsen worden geworven via gemaksbemonstering. Deze huisartsen – vrijwilligerswerk om betrokken te zijn – werven mensen met een verminderde levensverwachting en hun mantelzorgers. Gezondheidszorgconsumptiegegevens in het laatste levensjaar, beschikbaar voor alle overleden personen die in de onderzoeksclusters in de onderzoeksperiode hebben gewoond, zullen worden gebruikt voor vergelijking tussen patiëntenpopulaties of deelnemende huisartsen en patiëntenpopulaties of niet-deelnemende huisartsen. Beschrijving van baseline kenmerken van deelnemende huisartsen en patiënten en monitoring van het niveau van betrokkenheid door huisartsen, patiënten en mantelzorgers zal gebeuren via regelmatige, privacy-beveiligde webenquêtes.

Webenquêtegegevens en gegevens over gezondheidsconsumptie worden op een veilige manier gekoppeld, met inachtneming van de Belgische privacywetgeving avn het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering