Procedures

Procedures voor gegevensverwerking


In België moet elke nieuwe procedure voor gegevensverwerking met betrekking tot privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens die zijn gekoppeld aan NN- of NIHDI-nummers voor onderzoek, zoals het geval is in dit evaluatieonderzoek, vóór gebruik worden goedgekeurd door de Nationale Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze goedkeuring is verleend omdat de procedures afhankelijk zijn van de veiligste beschikbare procedures voor gegevensverwerking, zoals hierboven uitgelegd.

Deze commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft niet alleen adviezen over technische procedures, maar ook over de inhoud van informatie die via de procedures moet worden overgedragen.

Discussie


Een algemene bespreking van het onderzoeksprotocol en de reden ervan wordt gevolgd door een verdere bespreking van de belangrijkste voor- en nadelen van het verzamelen van gegevens door middel van een elektronisch platform, hoe dit onderzoeksontwerp de zes belangrijkste uitdagingen in onderzoek naar palliatieve zorg probeert aan te pakken en hoe dit studieontwerp past in het paradigma van het Learning Health Care System.

Algemene discussie


De CPPPC is een hulpmiddel om palliatieve zorgpraktijken te verbeteren, door palliatieve zorg eerder te starten met de introductie van anticiperende zorgplanning en door uitgebreide en interdisciplinaire zorg te bieden aan patiënten die deel uitmaken van het zorgtraject. De kracht lijkt de combinatie te zijn van systematische beoordelingen en patiëntgerichtheid. De primaire uitkomst van deze studie is een vermindering van het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis van 50% tot 35% en de secundaire uitkomsten zijn een toename van het aantal sterfgevallen thuis en een toename van zorgconsumptiepatronen die wijzen op palliatieve zorg van hoge kwaliteit. Om deze doelstellingen te bereiken, lijkt de te overwinnen uitdaging de complexiteit van de CPPPC te zijn. Daarom is het belangrijk om het niveau van betrokkenheid van huisartsen bij het onderzoek en de waardering van de patiënten voor de CPPPC te controleren.