Evaluatie van het Onderzoek

Om de implementatie van de CPPPC te kunnen evalueren, is een quasi-experimenteel getrapt wigclusterontwerp opgezet. Het belangrijkste voordeel van dit proefontwerp is de uitrol per tijdsperiode in de verschillende clusters, waardoor de onderzoekers meer toegewijde tijd per cluster hebben voor het opstarten van de interventie. Een beperking hier is het feit dat randomisatie van onderzoeksclusters onmogelijk was, omdat niet alle 5 clusters bekend waren aan het begin van het project.

De wervingsstrategieën met verschillende hiërarchische niveaus (PCN’s en huisartsenkringen op mesoniveau en huisartsen en patiënten en hun informele zorgen op microniveau) bieden kansen voor het opzetten van een onderzoeksnetwerk, maar zullen naar verwachting tijdrovend zijn.

Kwalitatieve methoden die een aanvulling vormen op de kwantitatieve methoden die in dit onderzoeksprotocol worden uitgelegd, zullen in een toekomstig artikel worden beschreven.

Grote voor- en nadelen van een elektronisch gegevensverzamelsysteem
De auteurs willen het innovatieve karakter van het elektronische gegevensverzamelsysteem benadrukken. Hier zijn veel voordelen. Gegevensverzameling vindt veilig plaats en wordt vanaf het begin gecodeerd. De financiële investering zal waarschijnlijk de moeite waard zijn, gezien alle kosten en praktische problemen in verband met onderzoek dat op een analoge manier wordt uitgevoerd: het afdrukken en verzenden van vragenlijsten op papier per post, in de hoop dat de vragenlijsten op een goed gevulde en leesbare manier terugkeren naar het onderzoeksteam , met behulp van unieke codes voor het koppelen van alle gegevens die uit verschillende bronnen komen, en ten slotte de handmatige invoer van gegevens. Al deze aspecten van onderzoek worden omzeild door het elektronische gegevensverzamelsysteem.

Het is natuurlijk geen gemakkelijke taak om palliatieve zorg te vinden die patiënten bereid is om webgebaseerde vragenlijsten in te vullen en om hen te blijven motiveren naar verwachting nog moeilijker. Daarom vragen de auteurs de huisartsen om mantelzorgers van deze palliatieve zorgpatiënten te motiveren om de vragenlijsten in te vullen. Toch kan bias voor gegevensverzameling worden verwacht voor zieke patiënten en wordt verwacht dat overbelaste informele zorgverleners minder snel alle enquêtes zullen invullen. Bovendien hebben ouderen (onze doelgroep) minder kans op toegang tot IT-voorzieningen.